XXX CONCURS DE CARTELLS

ANUNCIADORS

FALLES 2018

SOTA EL PATROCINI DE LA JUNTA LOCAL FALLERA ES CONVOCA AQUEST CONCURS, D’ACORD AMB LES SEGÜENTS BASES

1.- Podrà participar en aquest XXX Concurs de Cartells Anunciadors de les “Falles 2018”

qualsevol persona que ho desitge.

2.- El Concurs té com a finalitat fomentar i potenciar el treball realitzat pels fallers i veïns i, triar d’entre tots els cartells presentats, aquell que servirà de cartell anunciador les pròximes

festes de Falles 2018.

3.- La Junta Local Fallera de Cullera estableix una única categoria, i per poder participar, els cartells presentats en aquest Concurs deuran complir els següents requisits:

a) Els cartells tindran per tema tot allò relacionat amb el món faller.

b) Cada autor/a només podrà presentar una obra, encara que aquesta es realitze conjuntament per més d’una persona. Tots els treballs presentats hauran de ser originals, no

podrà ser un cartell presentat o premiat en altre concurs similar.

c) Es presentaran en suport digital (CD o DVD) o pendrive i contindrà quatre arxius:

1. El cartell en PDF i format A3

2. El cartell en format TIFF

3. El cartell en format JPG

4. Una breu descripció del cartell en pdf

Els arxius s’anomenaran: LEMA_formatA3/LEMA_TIFF/LEMA_JPG/LEMA_descripció.

d) Haurà d'estar reproduït en CMYK (quadricromia) i no amb RGB per a la fidelització en la impressió; no seran admeses tintes metal·litzades ni fluorescents.

e) A més del motiu triat per l’artista, el treball durà l’escut de la Junta Local Fallera

de Cullera i de l’Ajuntament de Cullera, com a únics símbols, deixant de banda qualsevol altre escut, ensenya o al·legoria que poguera ser interpretada com a símbol.

f) Al cartell sols podran figurar els següents textos.

- “FALLES A CULLERA”

- “MARÇ 2018”

- “JUNTA LOCAL FALLERA DE CULLERA”

- “AJUNTAMENT DE CULLERA”

- “Festa d’interés turístic local de la Comunitat Valenciana”

g) quedarà desqulificat tot cartell que continga errades de qualsevol tipus en la

transcripció literal del textos del punt anterior.

4.- Es pararà atenció a:

Tècnica seleccionada i que aquesta siga adequada als seus conceptes bàsics.

Tractament del color

Originalitat

Relació amb el tema faller

5.- Els CD's, DVD's o PENDRIVE’s es presentaran sense signatura, portant com a portada una serigrafia o adhesiu amb el LEMA. L’acompanyarà un sobre tancat amb el LEMA escrit a

l’anvers, i dins es farà constar les dades personals de l’artista (nom, cognoms, adreça i telèfon de contacte). Tant el CD/DVD/pendrive com el sobre de les dades, s'entregaran dins d'un altre

sobre on sols hi constarà el LEMA.

6.- Les obres podran ser trameses per correu o presentades personalment a la seu de Junta Local Fallera, situada a la Casa de la Cultura de Cullera (C/ La Bega 14), entrada pel Saló

d’actes, durant el dia 11 de desembre de 19.30h a 21.00h .Es lliurarà un rebut on es farà constar el títol de l’obra i la data de recepció. En cas d'enviar-se per correu certificat anirà

dirigit a:

7.- El Jurat qualificador serà nomenat per la Junta Local Fallera de Cullera i estarà format per

persones degudament qualificades per resoldre aquest Concurs. Els membres del Jurat podran

deixar desert el premi si entenen que els treballs presentats no reuneixen uns criteris mínims

de qualitat. Davant aquesta situació, el Jurat podria optar per l’elecció d’un dels treballs

presentats i publicar aquest com a portada del Llibret de Falles 2018.

8.- El veredicte del Jurat serà inapel·lable, el resultat es farà públic abans del 23 de desembre a través del perfil de Facebook de la mateixa i resta xarxes socials. A més a més, es donarà a

conéixer a través dels mitjans de comunicació i de l’avís a la persona interessada.

9.- La Junta Local Fallera de Cullera atorgarà un premi únic de 100 euros al Cartell guanyador.

10.- Tots els treballs presentats seran exposats en la exposició del Ninot Indultat.

11.- L’original premiat i els drets de reproducció del mateix passaran a ser propietat de la Junta

Local Fallera de Cullera, que es reservarà el dret d’edició com a portada del Llibret de les Falles de 2018 i, sempre que ho considere necessari, perdent l’autor els drets que en l’entorn del cartell puguen haver-hi.

12.- En cas de voler recuperar el CD/DVD/PENDRIVE dels cartells no premiats o no admesos en aquest Concurs se’ns haurà de fer constar mitjançant un e-mail a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

abans de l´1 de febrer per poder donar una data als interessats. Passada la data no es podrà fer cap reclamació per a la devolució dels mateixos.

13.- Qualsevol alteració o irregularitat que s’aprecie en els treballs presentats implicarà la seua desqualificació immediata del Concurs.

14.- La participació en aquest Concurs implica l’acceptació de les presents bases, anul·lant-se els continguts de les anteriors, si les hi haguera.

15.- La Junta Local Fallera de Cullera es reserva el dret d’interpretar aquestes Bases i altres aspectes no contemplats en les mateixes, així com la possibilitat de modificar-les si fora

necessari.

JUNTA LOCAL FALLERA

Delegació de Cultura

BASES PER A L’ADJUDICACIÓ

GESTIÓ DE BARRES I DISCO-MÒBILS

JUNTA LOCAL FALLERA DE CULLERA - 2017

 

OBJECTE

Les següents bases regiran el procediment per a l’adjudicació del servei de gestió de les “barres” i disco-mòbils per als actes fallers organitzats per la Junta Local Fallera de Cullera (JLFC) de l’exercici faller 2017-2018

 

1.- ACTES PROGRAMATS

Els actes programats per la J.L.F. de Cullera per al present exercici faller, i els serveis necessaris per a cadascun d’ells, són els següents:

 

-       23  de setembre de 2017: Mig any faller (pàrquing C/ Enrique Chulio)

 

-       8  a 11 de gener 2017: Campionats de póquer i dòmino (Multiusos Mercat)

 

-       15  a 18 de gener 2017: Campionats de parxís i truc (Multiusos Mercat)

 

-       9 a 11 de febrer 2017: Campionat Faller 24 hores Futbet (Pavelló cobert)

 

-       10 de febrer: de 2017:  La Crida (Mercat)

 

-       24  de febrer 2017: Concurs Col·lectiu de Paelles (Pàrquing C/ Enrique Chulio

 

-       3 de març 2017: Ball de Disfresses (Mercat )

 

-       17 i 18  de març Ball de Falles al Mercat

 

2.- ACTES PENDENTS DE CONFIRMACIÓ

Per aquest any no hi ha propostes de més actes, si es realitzara algun acte més es tractarà des de Junta Local.

 

3.- REQUISITS MÍNIMS

Es plantegen com a requisits mínims per poder optar a l’adjudicació de la gestió de les “barres” i disco-mòbils, plantejats per la JLFC, els següents:

 

Ø  Equips de So i Llums

Hi haurà un mínim de sonoritat i enllumenat per als actes a realitzar

o   Mig any faller : 10.000 wats de so i 2.000 wats d’enllumenat (led)

 

o   Concurs Col·lectiu Paelles – 5.000 wats de so i 1.000 wats d’enllumenat (led)

o   Ball Disfresses – 10.000 wats de so i 2.000 wats d’enllumenat (led)

o   Ball de Falles – 10.000 wats de so i 2.000 wats d’enllumenat (led)

o   Ball de La Crida – 10.000 wats de so i 2.000 wats d’enllumenat (led)

 

Ø  Serveis de Barres

Han de ser els adients per a cadascún dels actes, adeqüats a les característiques de l´emplaçament del mateix i de l’aforament estimat

 

Ø  Campionats de Truc i Parxís (Multiusos Mercat)

Muntatge de barra

 

Ø  Campionats de Poker i Domino (Multiusos Mercat)

Muntatge de barra

 

Ø  Campionat 24 hores fubet faller (Pavelló cobert)

Muntatge de barra amb les limitacions pròpies del recinte esportiu i l’activitat.

 

Ø  Concurs de paelles (Pàrking C/ Enrique Chulio)

4      Castells unflables i 4 WC´S -  Muntatge de barra i disco-mòbil exterior

Recapte per a les paelles i beguda dels assistents (aigua, cervesa, refresc)

 

Ø   Ball de disfresses (mercat)

-       Muntatge barra i disco mòbil exterior - Generador elèctric-6 WC´S

 

Ø  Mig Any Faller

-       Muntatge barra i disco mòbil exterior - Generador elèctric-4 WC´S

-       Entrepà d´embotit i carn per a 1.400 persones aproximadament

-       Subministrament de begudes per als assistents ( aigua, cervesa, refresc)

 

 

4.- MILLORES

Els ofertants poden presentar una millora que podrà ser econòmica o bé en espècie (forma de subministrament, etc…). La millora en espècie estarà valorada per Junta Local fallera, segons la qualitat i les necessitats dels actes de JLFC.

Les millores en espècie o serveis, s’entregaran en la forma i termini que acorden la JLFC i l’adjudicatari.

 

Les millores econòmiques s’entregaran segons el punt 6.2.

 

5.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

Per a realitzar l’adjudicació se seguirà el següent procediment:

-       JLFC determinarà en les bases del concurs, els requisits mínims per poder optar a l’adjudicació, els quals seran comunicats als interessats.

-       Cada candidat presentarà a la JLFC la seua oferta, omplint el formulari que s’adjunta al final d’aquest document. S’entendran vàlides aquelles ofertes que milloren o igualen els requisits mínims plantejats per aquesta.

-       En cas de dubte pel que fa a la valoració econòmica, JLFC podrà demanar aclariments al respecte.

-       El termini per a la presentació d’ofertes finalitzarà a les 20:00 hores del proper 11 de setembre 2017.

-       Les ofertes es podran fer arribar per:

o   correu electrònic a l’adreça: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

o   en sobre tancat, a la seu de la Junta Local Fallera de Cullera dilluns 11 de setembre de  19:00 a 20:00 hores.

 

-       JLFC triarà d’entre les ofertes presentades, la que li resulte més avantatjosa, adjudicant-se directament el servei per la valoració econòmica de la millora. Per a comunicar l’adjudicació convocarà els oferents  dimarts 12 de setembre a les 20 hores a la Seu de la JLFC.

 

En el cas que les ofertes presentades foren iguals o molt simil·lars, no existint-ne una clarament diferenciada, JLFC podrà optar per convocar els interessats el mateix dimarts 12 de setembre, per a realitzar una subhasta, adjudicant-se a qui realitzarà la puja més elevada.

 

6.- CONDICIONS REGULADORES DEL SERVEI DE GESTIÓ

6.1.- Responsabilitats

Serà responsabilitat de la JLFC:

-       La JLFC es comprometrà a realitzar les gestions amb el M.I.A. perquè aquest pose a disposició de l’adjudicatari les màximes facilitats possibles per a desenvolupar el servei de gestió de barres i disco-mòbils, així com els subministraments elèctrics, d’aigua, etc. en aquells emplaçaments on siga possible.

 

Seran responsabilitat de l’adjudicatari:

-       L’adjudicatari serà responsable de desenvolupar un servei adequat a les característiques de cadascun dels actes que se celebren.

-       L’adjudicatari serà responsable de realitzar els muntatges i desmuntatges amb els seus  mitjans, de les instal·lacions que utilitze.

-       L’adjudicatari serà responsable dels possibles danys causats per ell, a les instal·lacions on desenvolupe el seu treball, durant els muntatges, funcionament i desmuntatges de les barres i disco-mòbils. A tal efecte, es demanarà l’existència d’una assegurança que cobrisca les activitats.

 

6.2.- Condicions econòmiques: imports i terminis

En cas de presentar una millora, l’import a abonar serà el presentat en la seua oferta o l’acordat en la subhasta, i no podrà ser objecte de cap deducció, excepte en el cas de anul·lació per força major d’algun dels actes.

 

6.3.- Anul·lació d’actes per força major

L’anul·lació d’algun dels actes als quals s’haja de desenvolupar el servei comportarà la deducció de la segúent manera.

Paelles:  20%                                                   La Crida: 10%

Tren Faller: 20%                                              Ball de Falles dia 18:  20%

Ball de Falles dia 17 : 10%                              Mig Any Faller: 20%

 

6.4.- Condicions d’ampliació dels actes a celebrar

Aquest any no hi ha propostes de més actes, si es realitza algun acte més es tractarà des de Junta Local.

 

6.5.- Publicitat

L’adjudicatari podrà emplaçar publicitat, sempre prèvia consulta amb la JLFC respecte dels tamanys i ubicacions (preferiblement  en la zona de la barra)

 

7.- DUBTES EN LA INTERPRETACIÓ DE LES BASES

Qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases deurà ser consultat a la Junta Local Fallera de Cullera per al seu aclariment.

 

8.- OBSERVACIONS

 

 

Cal recordar que en el recinte del Mercat Municipal, i per tant en el moment en què es realitzen determinats actes per part d’esta concessió, es desenvolupen altres activitats comercials de manera simultània.

 

 

Cullera, a 4 de setembre de 2017


PROGRAMA ACTIVITATS JLFC FALLES 201 6
Activitats organitzades per Junta Local Fallera i patrocinades pel M.I.Ajuntament de Cullera, amb la col.laboració de les Regidories de Falles, Cultura, Esports , Serveis Exteriors, Turisme, Patrimoni i Festes.
   

 

 

 

 

Del 25 al 28 de gener

Campionats Fallers de Truc i Parxís de JLFC

Al Saló Multiusos del Mercat, a partir de les 20:00 hores

 

 

Del 1 al 4 de febrer

Campionats Fallers de Pòquer i Dominó de JLFC

Al Saló Multiusos del Mercat, a partir de les 20:00hores

 

 

9 de febrer

Teatre fora de Concurs Falla El Canet

A les 20:30 hores al Saló d’actes de la Casa de la Cultura

 

 

Del 10 al 26 de febrer

Concurs  Teatre JLFC

A les 20:30hores al Saló d’actes de la Casa de la Cultura ( més información a les pàgines 72 i 73)

 

 

 

12 i 13 de febrer

Campionat 24h Futbòl Sala

Des de les 20:00hores al Pavelló Cobert

(catergories a determinar)

 

 

20 de  febrer

Gala de les Falles de Cullera 2016

A les 19:00 hores a la Plaça d’Espanya, Recepció de les falles.

A les 19:30 hores Desfilada fins al Mercat.

A les 20:00 hores a l’Auditori Municipal, Gala de les Falles de Cullera 2016. Col.laboren l’Escola Municipal de Tabal  i Dolçaina i la Colla Pas Plà de Cullera.

 

 

21 de febrer

Gala de les Falles Infantils de Cullera 2016.

A les 18:00 hores a la Plaça d’Espanya, Recepció de les falles.

A les 18:30 hores Desfilada fins al Mercat.

A les 19:00 hores a l’Auditori Municipal, Gala de les Falles Infantils de Cullera 2016. Col.laboren l’Escola Municipal de Tabal  i Dolçaina i la Colla Pas Plà de Cullera.

 

 

27 de febrer

Concurs Col·lectiu de Paelles de JLFC.

Al Pàrquing Municipal del C/ Enrique Chulio.

Jocs unflables per a xiquets a partir de les 12:00hores.

Començament del Concurs de Paelles a partir de les 13:30 hores. Després del Concurs, lliurament de premis i banderins i festa amb disco-mòbil.

 

 

28 de febrer

Campionat Faller Enigma.

 Al Pavelló Cobert , en categoría infantil a les 11 hores i per als majors a les 17 hores.

En acabar, a les 19:30 hores Lliurament dePremis i banderins de les activitats d’oci i esports

 

 

4 de març

Inauguració Oficial Expo Ninot 2016 Lliurament de Premis i banderins als Ninots Indultats i activitats cultural, al Balcó del Mercat a partir deles 20:00 hores.

En acabar, Inaguració oficial de l’Exposició del Ninot 2016 i Museu Faller per a autoritats, Falleres Majors i Presidents a la Casa de l’Ensenyança.

Després apertura al public de l’exposició que  romandrà oberta fins el 14 de Març i del Museu Faller.

 

 

 

5 de març

Tren faller per les diferents barriades.

A partir de les 19:00hores.

Ball de Disfresses, als Jardins del Mercat amb Macrodisco-mòbil i espectacle de Dj’s , a partir de les 23:30 h

 

 

 

6 de març

Crida Fallera.

A les 20:00 hores en la Plaça d'Espanya.

   

15 de març

Danses, tabal i dolçaina al carrer .

A càrrec dels membres del’Escola Municipal de Tabal, Dolçaina i Danses de Cullera i Colla Pas Pla, a partir de les 20 hores.

Col.laboren: Escola Municipal de Tabal, Dolçaina i Danses de Cullera i Colla Pas Plà.

 

 

16 de març

Nit d’Albaes.

 Començant a les 21 hores en la Falla El Raconet i finalitzant en la Falla Raval de Sant Agustí.

 

 

17 de març

Despertà. Cada comissió per laseua barriada, a les 8 h.

Visita dels jurats de les diferents seccions als monuments, a les 10:00 hores.

Cercavil.les falleres

De cada comissió , a partir deles 12 hores.

Lliurament Premis als monuments.

A les 20 hores als Jardins del Mercat.

 

 

18 de març

Despertà.

Cada comissió per las seua barriada, a les 8 hores.

Cercavil.les falleres

De cada comissió i Visita de la Junta Local Fallera als monuments guanyadors de les Falles 2016, a partir deles 12 hores.

Ofrena de flors ala Mare de Déu del Castell.

A les 19 hores.Itinerari: C/Del Riu, Sèquia, Pati de l’Esglèsia, Passeig,Pintor Sorolla, Metge Joan Garcés, Vall; Pescadors, Muñoz Degrain, Rei En Jaume,  Plaça La Verge i finalitzant als Jardins del Mercat.

En acabar l’ofrena, al Mercat s’escoltarà l’Himne de la Comunitat Valenciana.

Ball als Jardins del Mercat amb Macrodisco-mòbil i espectacle de Dj’s , a partir de les 23:30 h.

 

 

19 de març

Despertà.

Cada comissió per la seua barriada, a les 8 hores.

Missa de Sant Josep, cada comissió a la seua parroquia, a partir de les 12 hores.

Cremà de les falles infantils.

A partir de les 20 hores.

Cremà de les falles grans.

A partir de les 23 hores.

 

 

La Junta Local Fallera de Cullera es complau en convidar-vos a la presentació del Llibre Faller de Cullera 2016, el divendres 22 de Gener a les 20 hores, a l’Auditori Municipal.

Al mateix temps es presentarà la nova pàgina web de Junta Local Fallera de Cullera.Esperem la seua assistència. 


  

El dia 17 de gener es celebrà en els Jardins del Mercat la Trobada Fallera 2016 organitzada per Junta Local Fallera.