BASES PER A L’ADJUDICACIÓ

GESTIÓ DE BARRES I DISCO-MÒBILS

JUNTA LOCAL FALLERA DE CULLERA - 2017

 

OBJECTE

Les següents bases regiran el procediment per a l’adjudicació del servei de gestió de les “barres” i disco-mòbils per als actes fallers organitzats per la Junta Local Fallera de Cullera (JLFC) de l’exercici faller 2017-2018

 

1.- ACTES PROGRAMATS

Els actes programats per la J.L.F. de Cullera per al present exercici faller, i els serveis necessaris per a cadascun d’ells, són els següents:

 

-       23  de setembre de 2017: Mig any faller (pàrquing C/ Enrique Chulio)

 

-       8  a 11 de gener 2017: Campionats de póquer i dòmino (Multiusos Mercat)

 

-       15  a 18 de gener 2017: Campionats de parxís i truc (Multiusos Mercat)

 

-       9 a 11 de febrer 2017: Campionat Faller 24 hores Futbet (Pavelló cobert)

 

-       10 de febrer: de 2017:  La Crida (Mercat)

 

-       24  de febrer 2017: Concurs Col·lectiu de Paelles (Pàrquing C/ Enrique Chulio

 

-       3 de març 2017: Ball de Disfresses (Mercat )

 

-       17 i 18  de març Ball de Falles al Mercat

 

2.- ACTES PENDENTS DE CONFIRMACIÓ

Per aquest any no hi ha propostes de més actes, si es realitzara algun acte més es tractarà des de Junta Local.

 

3.- REQUISITS MÍNIMS

Es plantegen com a requisits mínims per poder optar a l’adjudicació de la gestió de les “barres” i disco-mòbils, plantejats per la JLFC, els següents:

 

Ø  Equips de So i Llums

Hi haurà un mínim de sonoritat i enllumenat per als actes a realitzar

o   Mig any faller : 10.000 wats de so i 2.000 wats d’enllumenat (led)

 

o   Concurs Col·lectiu Paelles – 5.000 wats de so i 1.000 wats d’enllumenat (led)

o   Ball Disfresses – 10.000 wats de so i 2.000 wats d’enllumenat (led)

o   Ball de Falles – 10.000 wats de so i 2.000 wats d’enllumenat (led)

o   Ball de La Crida – 10.000 wats de so i 2.000 wats d’enllumenat (led)

 

Ø  Serveis de Barres

Han de ser els adients per a cadascún dels actes, adeqüats a les característiques de l´emplaçament del mateix i de l’aforament estimat

 

Ø  Campionats de Truc i Parxís (Multiusos Mercat)

Muntatge de barra

 

Ø  Campionats de Poker i Domino (Multiusos Mercat)

Muntatge de barra

 

Ø  Campionat 24 hores fubet faller (Pavelló cobert)

Muntatge de barra amb les limitacions pròpies del recinte esportiu i l’activitat.

 

Ø  Concurs de paelles (Pàrking C/ Enrique Chulio)

4      Castells unflables i 4 WC´S -  Muntatge de barra i disco-mòbil exterior

Recapte per a les paelles i beguda dels assistents (aigua, cervesa, refresc)

 

Ø   Ball de disfresses (mercat)

-       Muntatge barra i disco mòbil exterior - Generador elèctric-6 WC´S

 

Ø  Mig Any Faller

-       Muntatge barra i disco mòbil exterior - Generador elèctric-4 WC´S

-       Entrepà d´embotit i carn per a 1.400 persones aproximadament

-       Subministrament de begudes per als assistents ( aigua, cervesa, refresc)

 

 

4.- MILLORES

Els ofertants poden presentar una millora que podrà ser econòmica o bé en espècie (forma de subministrament, etc…). La millora en espècie estarà valorada per Junta Local fallera, segons la qualitat i les necessitats dels actes de JLFC.

Les millores en espècie o serveis, s’entregaran en la forma i termini que acorden la JLFC i l’adjudicatari.

 

Les millores econòmiques s’entregaran segons el punt 6.2.

 

5.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

Per a realitzar l’adjudicació se seguirà el següent procediment:

-       JLFC determinarà en les bases del concurs, els requisits mínims per poder optar a l’adjudicació, els quals seran comunicats als interessats.

-       Cada candidat presentarà a la JLFC la seua oferta, omplint el formulari que s’adjunta al final d’aquest document. S’entendran vàlides aquelles ofertes que milloren o igualen els requisits mínims plantejats per aquesta.

-       En cas de dubte pel que fa a la valoració econòmica, JLFC podrà demanar aclariments al respecte.

-       El termini per a la presentació d’ofertes finalitzarà a les 20:00 hores del proper 11 de setembre 2017.

-       Les ofertes es podran fer arribar per:

o   correu electrònic a l’adreça: secretariajlfc@gmail.com

o   en sobre tancat, a la seu de la Junta Local Fallera de Cullera dilluns 11 de setembre de  19:00 a 20:00 hores.

 

-       JLFC triarà d’entre les ofertes presentades, la que li resulte més avantatjosa, adjudicant-se directament el servei per la valoració econòmica de la millora. Per a comunicar l’adjudicació convocarà els oferents  dimarts 12 de setembre a les 20 hores a la Seu de la JLFC.

 

En el cas que les ofertes presentades foren iguals o molt simil·lars, no existint-ne una clarament diferenciada, JLFC podrà optar per convocar els interessats el mateix dimarts 12 de setembre, per a realitzar una subhasta, adjudicant-se a qui realitzarà la puja més elevada.

 

6.- CONDICIONS REGULADORES DEL SERVEI DE GESTIÓ

6.1.- Responsabilitats

Serà responsabilitat de la JLFC:

-       La JLFC es comprometrà a realitzar les gestions amb el M.I.A. perquè aquest pose a disposició de l’adjudicatari les màximes facilitats possibles per a desenvolupar el servei de gestió de barres i disco-mòbils, així com els subministraments elèctrics, d’aigua, etc. en aquells emplaçaments on siga possible.

 

Seran responsabilitat de l’adjudicatari:

-       L’adjudicatari serà responsable de desenvolupar un servei adequat a les característiques de cadascun dels actes que se celebren.

-       L’adjudicatari serà responsable de realitzar els muntatges i desmuntatges amb els seus  mitjans, de les instal·lacions que utilitze.

-       L’adjudicatari serà responsable dels possibles danys causats per ell, a les instal·lacions on desenvolupe el seu treball, durant els muntatges, funcionament i desmuntatges de les barres i disco-mòbils. A tal efecte, es demanarà l’existència d’una assegurança que cobrisca les activitats.

 

6.2.- Condicions econòmiques: imports i terminis

En cas de presentar una millora, l’import a abonar serà el presentat en la seua oferta o l’acordat en la subhasta, i no podrà ser objecte de cap deducció, excepte en el cas de anul·lació per força major d’algun dels actes.

 

6.3.- Anul·lació d’actes per força major

L’anul·lació d’algun dels actes als quals s’haja de desenvolupar el servei comportarà la deducció de la segúent manera.

Paelles:  20%                                                   La Crida: 10%

Tren Faller: 20%                                              Ball de Falles dia 18:  20%

Ball de Falles dia 17 : 10%                              Mig Any Faller: 20%

 

6.4.- Condicions d’ampliació dels actes a celebrar

Aquest any no hi ha propostes de més actes, si es realitza algun acte més es tractarà des de Junta Local.

 

6.5.- Publicitat

L’adjudicatari podrà emplaçar publicitat, sempre prèvia consulta amb la JLFC respecte dels tamanys i ubicacions (preferiblement  en la zona de la barra)

 

7.- DUBTES EN LA INTERPRETACIÓ DE LES BASES

Qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases deurà ser consultat a la Junta Local Fallera de Cullera per al seu aclariment.

 

8.- OBSERVACIONS

 

 

Cal recordar que en el recinte del Mercat Municipal, i per tant en el moment en què es realitzen determinats actes per part d’esta concessió, es desenvolupen altres activitats comercials de manera simultània.

 

 

Cullera, a 4 de setembre de 2017

BASES PER A L’ADJUDICACIÓ

GESTIÓ DE BARRES I DISCO-MÒBILS

JUNTA LOCAL FALLERA DE CULLERA - 2017

 

OBJECTE

Les següents bases regiran el procediment per a l’adjudicació del servei de gestió de les “barres” i disco-mòbils per als actes fallers organitzats per la Junta Local Fallera de Cullera (JLFC) de l’exercici faller 2017-2018

 

1.- ACTES PROGRAMATS

Els actes programats per la J.L.F. de Cullera per al present exercici faller, i els serveis necessaris per a cadascun d’ells, són els següents:

 

-       23  de setembre de 2017: Mig any faller (pàrquing C/ Enrique Chulio)

 

-       8  a 11 de gener 2017: Campionats de póquer i dòmino (Multiusos Mercat)

 

-       15  a 18 de gener 2017: Campionats de parxís i truc (Multiusos Mercat)

 

-       9 a 11 de febrer 2017: Campionat Faller 24 hores Futbet (Pavelló cobert)

 

-       10 de febrer: de 2017:  La Crida (Mercat)

 

-       24  de febrer 2017: Concurs Col·lectiu de Paelles (Pàrquing C/ Enrique Chulio

 

-       3 de març 2017: Ball de Disfresses (Mercat )

 

-       17 i 18  de març Ball de Falles al Mercat

 

2.- ACTES PENDENTS DE CONFIRMACIÓ

Per aquest any no hi ha propostes de més actes, si es realitzara algun acte més es tractarà des de Junta Local.

 

3.- REQUISITS MÍNIMS

Es plantegen com a requisits mínims per poder optar a l’adjudicació de la gestió de les “barres” i disco-mòbils, plantejats per la JLFC, els següents:

 

Ø  Equips de So i Llums

Hi haurà un mínim de sonoritat i enllumenat per als actes a realitzar

o   Mig any faller : 10.000 wats de so i 2.000 wats d’enllumenat (led)

 

o   Concurs Col·lectiu Paelles – 5.000 wats de so i 1.000 wats d’enllumenat (led)

o   Ball Disfresses – 10.000 wats de so i 2.000 wats d’enllumenat (led)

o   Ball de Falles – 10.000 wats de so i 2.000 wats d’enllumenat (led)

o   Ball de La Crida – 10.000 wats de so i 2.000 wats d’enllumenat (led)

 

Ø  Serveis de Barres

Han de ser els adients per a cadascún dels actes, adeqüats a les característiques de l´emplaçament del mateix i de l’aforament estimat

 

Ø  Campionats de Truc i Parxís (Multiusos Mercat)

Muntatge de barra

 

Ø  Campionats de Poker i Domino (Multiusos Mercat)

Muntatge de barra

 

Ø  Campionat 24 hores fubet faller (Pavelló cobert)

Muntatge de barra amb les limitacions pròpies del recinte esportiu i l’activitat.

 

Ø  Concurs de paelles (Pàrking C/ Enrique Chulio)

4      Castells unflables i 4 WC´S -  Muntatge de barra i disco-mòbil exterior

Recapte per a les paelles i beguda dels assistents (aigua, cervesa, refresc)

 

Ø   Ball de disfresses (mercat)

-       Muntatge barra i disco mòbil exterior - Generador elèctric-6 WC´S

 

Ø  Mig Any Faller

-       Muntatge barra i disco mòbil exterior - Generador elèctric-4 WC´S

-       Entrepà d´embotit i carn per a 1.400 persones aproximadament

-       Subministrament de begudes per als assistents ( aigua, cervesa, refresc)

 

 

4.- MILLORES

Els ofertants poden presentar una millora que podrà ser econòmica o bé en espècie (forma de subministrament, etc…). La millora en espècie estarà valorada per Junta Local fallera, segons la qualitat i les necessitats dels actes de JLFC.

Les millores en espècie o serveis, s’entregaran en la forma i termini que acorden la JLFC i l’adjudicatari.

 

Les millores econòmiques s’entregaran segons el punt 6.2.

 

5.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

Per a realitzar l’adjudicació se seguirà el següent procediment:

-       JLFC determinarà en les bases del concurs, els requisits mínims per poder optar a l’adjudicació, els quals seran comunicats als interessats.

-       Cada candidat presentarà a la JLFC la seua oferta, omplint el formulari que s’adjunta al final d’aquest document. S’entendran vàlides aquelles ofertes que milloren o igualen els requisits mínims plantejats per aquesta.

-       En cas de dubte pel que fa a la valoració econòmica, JLFC podrà demanar aclariments al respecte.

-       El termini per a la presentació d’ofertes finalitzarà a les 20:00 hores del proper 11 de setembre 2017.

-       Les ofertes es podran fer arribar per:

o   correu electrònic a l’adreça: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

o   en sobre tancat, a la seu de la Junta Local Fallera de Cullera dilluns 11 de setembre de  19:00 a 20:00 hores.

 

-       JLFC triarà d’entre les ofertes presentades, la que li resulte més avantatjosa, adjudicant-se directament el servei per la valoració econòmica de la millora. Per a comunicar l’adjudicació convocarà els oferents  dimarts 12 de setembre a les 20 hores a la Seu de la JLFC.

 

En el cas que les ofertes presentades foren iguals o molt simil·lars, no existint-ne una clarament diferenciada, JLFC podrà optar per convocar els interessats el mateix dimarts 12 de setembre, per a realitzar una subhasta, adjudicant-se a qui realitzarà la puja més elevada.

 

6.- CONDICIONS REGULADORES DEL SERVEI DE GESTIÓ

6.1.- Responsabilitats

Serà responsabilitat de la JLFC:

-       La JLFC es comprometrà a realitzar les gestions amb el M.I.A. perquè aquest pose a disposició de l’adjudicatari les màximes facilitats possibles per a desenvolupar el servei de gestió de barres i disco-mòbils, així com els subministraments elèctrics, d’aigua, etc. en aquells emplaçaments on siga possible.

 

Seran responsabilitat de l’adjudicatari:

-       L’adjudicatari serà responsable de desenvolupar un servei adequat a les característiques de cadascun dels actes que se celebren.

-       L’adjudicatari serà responsable de realitzar els muntatges i desmuntatges amb els seus  mitjans, de les instal·lacions que utilitze.

-       L’adjudicatari serà responsable dels possibles danys causats per ell, a les instal·lacions on desenvolupe el seu treball, durant els muntatges, funcionament i desmuntatges de les barres i disco-mòbils. A tal efecte, es demanarà l’existència d’una assegurança que cobrisca les activitats.

 

6.2.- Condicions econòmiques: imports i terminis

En cas de presentar una millora, l’import a abonar serà el presentat en la seua oferta o l’acordat en la subhasta, i no podrà ser objecte de cap deducció, excepte en el cas de anul·lació per força major d’algun dels actes.

 

6.3.- Anul·lació d’actes per força major

L’anul·lació d’algun dels actes als quals s’haja de desenvolupar el servei comportarà la deducció de la segúent manera.

Paelles:  20%                                                   La Crida: 10%

Tren Faller: 20%                                              Ball de Falles dia 18:  20%

Ball de Falles dia 17 : 10%                              Mig Any Faller: 20%

 

6.4.- Condicions d’ampliació dels actes a celebrar

Aquest any no hi ha propostes de més actes, si es realitza algun acte més es tractarà des de Junta Local.

 

6.5.- Publicitat

L’adjudicatari podrà emplaçar publicitat, sempre prèvia consulta amb la JLFC respecte dels tamanys i ubicacions (preferiblement  en la zona de la barra)

 

7.- DUBTES EN LA INTERPRETACIÓ DE LES BASES

Qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases deurà ser consultat a la Junta Local Fallera de Cullera per al seu aclariment.

 

8.- OBSERVACIONS

 

 

Cal recordar que en el recinte del Mercat Municipal, i per tant en el moment en què es realitzen determinats actes per part d’esta concessió, es desenvolupen altres activitats comercials de manera simultània.

 

 

Cullera, a 4 de setembre de 2017